Angell

11 tekstów – auto­rem jest An­gell.

Dlacze­go czu­jemy og­romną stratę po naj­piękniej­szych chwi­lach, które minęły? - bo nie czer­pa­liśmy z nich wystarczająco... 

myśl
zebrała 7 fiszek • 6 lutego 2011, 22:42

Nig­dy nie mów źle o dru­gim człowieku,
na­wet o naj­większym cha­mie,
bo to oz­nacza, że jes­teś gor­szy od niego. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 31 stycznia 2011, 23:17

Przy­jaciel często mówi, że szcze­rość jest naj­wyższą wartością.

Kiedy spełniasz je­go ocze­kiwa­nia, od­wra­ca sie od Ciebie...

Mówiąc, że nie ta­kiej szcze­ros­ci się spodziewał
... 

myśl
zebrała 2 fiszki • 6 grudnia 2010, 19:59

Gdy na swo­jej drodze spot­kasz człowieka, który za­wiódł, od które­go doz­nałeś krzyw­dy i nies­pra­wied­li­wości, pop­rostu PODZIĘKUJ MU ZA TO!
Ludzi nie spo­tyka­my przy­pad­ko­wo, tak jak zdarze­nia nie są przypadkiem.
To Two­je doświad­cze­nie, które­go sens sam od­kry­jesz, gdy tyl­ko okażesz wdzięczność.
Wraz ze zdo­byciem się na oka­zanie wdzięczności za złe doz­na­nie, od­po­wie­dzi po­jawiają się sa­me.
Po­dej­mij to wyz­wa­nie, zo­baczysz jak świat się zmienia :) 

myśl
zebrała 18 fiszek • 14 listopada 2010, 22:37

Obiecałeś, że będziesz os­tatnim, który mnie osądzi...
... jes­teś pierwszy

Zo­bacz te­raz mój dro­gi, ile war­te są SŁOWA... 

myśl
zebrała 28 fiszek • 11 listopada 2010, 21:08

...

Roz­biłam swoją łódź o kamyk,
poz­bierałam odłam­ki swoich myśli,
Mo­je łzy daw­no już spłynęły po po­liczkach - 
ko­ralo­we perły na dnie morza...
Deszcz zmył krop­le z przer­wa­nych żył,
mo­ja krew łączy się z bos­kim planem,

Jak tu cicho...

Ps. cza­sami coś nie dzieje się po naszej myśli, co nie znaczy, że jest złe, pop­rostu jest in­ne, cisza jest prze­ryw­ni­kiem między tym co było a tym, co będzie :) 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 30 października 2010, 00:19

Tyl­ko ten, kto jest win­ny sto­suje uni­ki i ucieka,
po­nieważ uświado­mił so­bie właśnie, że zawinił...

A Ty - zos­ta­jesz z nies­pra­wied­li­wie zgnieco­nym sumieniem,
w mor­der­czej nieświado­mości - 
jak bar­dzo się mylisz. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 27 października 2010, 22:13

Tchnienie

Mówiłeś tak pięknie...

Słowa ula­tywały z Twych ust jak ko­loro­we motyle.
Za­lepiały ko­lej­no komórki mo­jego ciała.
Od głowy po serce.
Świat wi­rował w tańcu traw i pol­nych maków...
aż które­goś dnia przes­tałam oddychać...

Obudził mnie z le­tar­gu nagły po­ryw wiatru.
Od­le­ciały mo­tyle a ja poczułam szczęście.

Odzys­kałam siebie, odzys­kałam serce! 

wiersz
zebrał 12 fiszek • 26 października 2010, 21:34

Ut­wier­dziłeś mnie w mo­jej naiwności.

Dziękuję za tą dobroć...

Te­raz - mogę odejść... 

myśl
zebrała 13 fiszek • 24 października 2010, 20:45

Bądź w pełni świado­my chwi­li, która trwa.
Is­tnieje tyl­ko tu i te­raz!
Gdy ta cu­dow­na chwi­la mi­nie nie będziesz miał poczu­cia straty. 

myśl
zebrała 11 fiszek • 15 października 2010, 19:09

Angell

Angell

Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Aktywność